Hírek

Hirdetmény az óvodai, bölcsődei beiratkozás idejéről, a jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról (2023/2024. nevelési év)

Hirdetmény az óvodai, bölcsődei beiratkozás idejéről, a jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról (2023/2024. nevelési év)

Anarcs Község Önkormányzata ezen hirdetmény útján tájékoztatja a szülőket a fenntartásában működő Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézményébe történő beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

Az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (a 2023/2024. nevelési év tekintetében 2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie. Az Oktatási Hivatal 2023. áprilisában értesítést küld azon gyermek címére, akinek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. 

A harmadik életévét betöltött gyermek akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe. Azon óvodaköteles korba lépő gyermek esetében, aki a jogszabályban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és erről a bölcsőde 2023. április 15-éig tájékoztatást nyújt az Oktatási Hivatal felé, szülője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodai általános felvételi időpontokban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

Az óvodakezdés halasztását 2023. április 15-éig kérelmezhetik a szülők a területileg illetékes járási hivatalnál, azaz a Kisvárdai Járási Hivatalnál. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a területileg illetékes járási hivatal, azaz a Kisvárdai Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, a felvételt a szülőnek, gondviselőnek szükséges kérelmeznie.

Az óvodai beiratkozás időpontja

Anarcs Község Önkormányzata fenntartásában működő Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézménybe a 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2023. április 20. napján (szerda) 8.00-17.00 óra között
2023. április 21. napján (csütörtök) 8.00-17.00 óra között.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges dokumentumok

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • nem magyar állampolgár kiskorú esetén az Nkt. 92. §-ában szereplő feltételek meglétét igazoló dokumentum,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetén: szakértői vélemény,
  • igazolás tartós betegségről, fogyatékosságról.

Az óvodai felvételi eljárás rendje

Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta – 2023. január 20. napját megelőzően – szerepel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt. Anarcs Község Önkormányzata fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okirat szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják fogadni, akik a szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. Az óvodák nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot nem látnak el.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. május 21.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkemények

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

A jogorvoslati eljárás szabályai

Az óvoda vezetőjének a gyermek óvodai felvételével kapcsolatos döntése ellen a szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Anarcs Község Önkormányzata Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

A bölcsődei felvételről, jogviszony létesítéséről

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

Az óvodai beiratkozás időpontja

Anarcs Község Önkormányzata fenntartásában működő Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde és Konyha intézménybe a 2023/2024. nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás időpontja:

2023. április 20. napján (szerda) 8.00-17.00 óra között
2023. április 21. napján (csütörtök) 8.00-17.00 óra között.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről az óvoda vezetője dönt, aki döntését írásban közli a szülővel.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges dokumentumok

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és a lakcímkártyát).
  • a gyermek TAJ kártyáját

Az intézmény kéri a szülőket, hogy telefonon (0630/6376866), vagy e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vegyék fel a kapcsolatot az intézménnyel, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy gyermekét be kívánja íratnia bölcsődénkbe

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelen hirdetményben foglaltak szerint gondoskodjanak gyermekeik beíratásáról.

Anarcs Község Önkormányzata

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. július 23. kedd
Lenke, Borisz
05:15 20:39

Holnap
Kinga, Kincső, Kerka
napja lesz.