Hírek

Hirdetmény szociális jellegű bérlakás bérbeadására

househomeidioms

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 3/2007 (III.30.) önkormányzati rendelete szerint:

„6.§. 1

(1) Szociális helyzetük alapján önkormányzati bérlakásra az Európai Unió tagállamaiban állampolgársággal rendelkező nagykorú személyek, továbbá azok a Magyar Köztársaság területén állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültkén elismert személyek jogosultak akiknek a község közigazgatási területén állandó bejelentett lakcíme van, nincs lakásuk, de családjukban – a vele együttköltőző családtagokat számítva – az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.

(2) Nem jogosult szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra

a. akinek vagy a vele együttlakó házastársának (élettársának), családtagjának tulajdonában – kivéve a haszonélvezettel terhelt tulajdont –, haszonélvezetében
aa) a község, illetve az ország területén beköltözhető - beleértve a bármilyen címen hasznosítottat is - lakása van, függetlenül annak forgalmi értékétől, vagy
ab)az ország területén jelentős értékű ingó (különösen vagyonértékű jog és személy vagy tehergépjármű), illetve ingatlanvagyona (különösen lakása, résztulajdona, üdülője beépíthető telke) van, amelynek értéke együttesen az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja vagy
b. aki saját vagy vele együttköltöző családtagja személyi tulajdonú lakását, egyéb ingatlanát (tulajdoni hányadát) vagy - az a./ pontban felsorolt - nagy értékű ingóságát a megelőző 10 éven belül elidegenítette, vagy
c. aki 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezett, vagy
d. aki szociális jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan előnyt jelenthetnek.”

„8.§

(1) A szociális helyzet alapján történő bérbevétel iránti igényeket (a továbbiakban kérelem) meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. A bérbevételi kérelemhez csatolni kell:
a. a család kereső tagjainak jövedelemigazolását a megelőző egy évről,
b. a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot.
(2) A bérbeadó a kérelmeket 60 napon belül megvizsgálja és a jogszabályok alapján megállapítja, hogy a kérelmező szociális helyzete alapján önkormányzati szociális bérlakás bérletére jogosult vagy sem. Ezt követően az igénylőt a szociális bérlakást igénylők nyilvántartásába felveszi, vagy ha a kérelem nem teljesíthető, erről az igénylőt tájékoztatja.”

Anarcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonát képező szociális jellegű bérlakás megüresedett.

A lakás:
Címe: Anarcs, Állomás tér 1/b. alatt található ( 2. jelű) hátsókerti lakás, mely 1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 előtér, 1 kamraszekrény helyiségekből áll.
A lakás összkomfortos, alapterülete 38,37 m2, lakbér 200.-Ft/m2/hó, havi lakbér: nettó 7.674 Ft/hó.
A bérlő köteles fizetni a közműszolgáltatás költségeit (víz, gáz, szennyvíz, elektromos áram), valamint az önkormányzat a lakó rendelkezésére bocsátja az előre fizetős mérőórákat.
A kérelmek benyújtásának helye és határideje:
Anarcs Község Önkormányzata 4546 Anarcs, Kossuth u. 30. – 2021. április 16. (péntek) 13.00.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Hivatalban beszerezhető formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a megelőző egy év nettó jövedelméről szóló igazolást.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE

Anarcs, 2021. április 12.

Anarcs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
Kertész Zoltán polgármester

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
04:49 20:52

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.