Czóbel Minka Óvoda

Czobel minka ovoda2

1. AZ ÓVODÁNK BEMUTATÁSA, SZAKMAI EREDMÉNYEK

Czóbel Minka Óvoda:
Óvodánk 1969- óta működik községünkben, melyet egy régi iskolából alakítottak ki óvodai célra. Akkor még csak 25 fővel, egy csoporttal kezdődött meg az óvodai nevelő munka, amely a későbbiekben három csoporttá fejlődött. 1999-ben új óvodába költöztünk, az Általános iskola kibővített szárnyát vehettük birtokunkba, 89 fő gyermeklétszámmal és a velük foglalkozó szakképzett óvodapedagógusokkal, dajkákkal. Intézményünk 1999. október 15.-én vette fel községünkben született és alkotott, a század egyik legnagyobb költőnőjének, Czóbel Minkának a nevét.
Lehetőséget teremtettünk az óvoda- iskola kapcsolatának szorosabbá tételére, kiszélesítésére. Biztosítva van az átjárhatóság az épületen belül. Alkalmunk nyílt a tornaterem rendszeres használatára, az épületen belül található Könyvtár látogatására. A szülők érdeklődéssel, figyelemmel kísérik gyermekeik óvodai életét, részt vesznek rendezvényeinken, nyíltnapokon, szülői értekezleteken. Együttműködésükre szinte minden téren számíthatunk. Csoportszobáink otthonosak, jól felszereltek. Mindezek eléréséhez maximális anyagi támogatást nyújt a helyi Önkormányzat. 1999-ben a szülők kezdeményezésére alapítványt hoztunk létre „Az Anarcsi óvodás gyermekekért”, melynek célja, hogy még jobb feltételeket teremtsünk gyermekeink számára, az eszközkészletünk bővítésével, folyamatos fejlesztésével.

2008. augusztus 1-től létrejött a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca intézményi társulás. Három község: Anarcs, Tornyospálca, Mezőladány iskolái és óvodái egy intézményként működik. A társulás 2011.09.01. bővült Ilk község óvodájával. Az intézmény önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A négy településen működő, 5 óvoda szakmailag önálló.

Pedagógiai értékelés eddigi nevelő munkánkról

 • Az óvodák, önállóan írt pedagógiai program alapján, végzik a nevelő-fejlesztő munkát.
 • Fontosnak tartjuk a minőségileg garantált nevelőmunkát, amelyhez a dolgozóink elhivatottsága, az óvodapedagógusaink módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése a biztosíték.
 • Intézményünk nevelőmunkáját a gyermekek, szülők, és a nevelők véleményének figyelembevételével minden évben átfogóan értékeljük.
 • Folyamatosan tájékozódunk partnereink elégedettségéről, a gyermekek nevelését, fejlesztését szem előtt tartva, elvárásaikat figyelembe vesszük, az átláthatóságot biztosítjuk.
 • A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység eredményességét a visszajelzésekből mérjük le.
 • A közös hagyományok, az iskolával, a szülőkkel való kapcsolat szélesítése (nyíltnapok, közös programok, ünnepek, beszélgető körök) a partnereink elégedettsége, dolgozóink elhívatottságának, odaadó munkájának az eredménye.
 • A gyermekcsoportok tevékenységét, fejlődését az óvodapedagógusok minden évvégén írásban értékelik.
 • A gyermekek személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit folyamatosan a fejlődési naplóban rögzítjük.
 • A Helyi pedagógiai programunk cél és feladatrendszere a helyi sajátosságokat figyelembe véve került meghatározásra, amely megvalósítását az óvoda nevelőtestülete és alkalmazotti közössége garantálja.

AZ ÓVODÁNK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

Az óvodapedagógusok személyiségének jellemzői:

 • a gyermekek szeretete, megértése, megbecsülése
 • pedagógiai tapintat, az inkluzív pedagógia iránti nyitottság
 • tolerancia
 • nyelvtanilag helyes beszéd
 • kiegyensúlyozott állapot, érzelmi gazdagság
 • segítőkészség, optimista magatartás
 • megfigyelő és helyzetfelismerő képesség

Az óvodapedagógusok nevelőpartnerei a dajkák, a személyiségjegyeik jellemzői:

 • elfogadó-befogadó, segítő beállítódás
 • nevelésért vállalt felelősségérzet
 • kommunikációs kultúra
 • önismereti személyiségfejlesztő képzések iránti igény


Minden dolgozónak rendelkeznie kell az együttműködés, egymásra figyelés képességével.

A pedagógus álláshelyeken 6 fő van foglalkoztatva. 3 fő főiskolai óvodapedagógusi diplomával, 3 fő felsőfokú végzettséggel, 1 óvónő pedagógiai szakos tanári diplomával is, 1 fő szakvizsgával és egyetemi végzettséggel is rendelkezik. A technikai dolgozók száma 3 fő dajka. 1999-ben dajka szakmunkás végzettséget szereztek. Nevelő testületünk tagjait a folyamatos önképzés igénye jellemzi.

Tárgyi feltételek

Az óvodánk tárgyi felszereltsége jó, rendelkezünk a gyermekek neveléséhez- fejlesztéséhez szükséges eszközökkel, amelyek pótlását, fejlesztését az Önkormányzat folyamatosan biztosítja számunkra. Az elmúlt években óvodánk gazdagodott új bútorokkal (öltözőszekrények, székek, szabványnak megfelelő fektetők, irodai bútorok). A játszó udvarunk füves, fás, tágas terület, amely mindhárom csoportunknak elegendő helyet biztosít a kinti mozgásos tevékenységhez. A játék eszközeink fából készültek, amelyek az előírt biztonsági követelményeknek megfelelnek. Az étkezések az ebédlőben történnek. A kulturált étkezéshez szükséges valamennyi feltétel adott (gyermekétkészletek, textil-asztalterítők, üvegpoharak) 

2. GYERMEKKÉP

Óvodákban olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kiegyensúlyozott személyiségűek, jól fejlettek, egészségesek mentálisan és szomatikusan ezért nevelésünk gyermekközpontú és befogadó. 

Törekszünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Gyermekeink legyenek fogékonyak a természet szépségeire, toleránsak a társaikkal és a felnőttekkel szemben.

3. ÓVODAKÉP

Érzelmi biztonságot, nyugodt légkört, szeretetet, optimális feltételeket biztosítunk az óvodába járó gyermekeinknek. A szabad játékra úgy tekintünk, mint az egyedülálló személyiségfejlődést elősegítő lehetőség. Biztosítjuk a képességük szerinti fejlődésüket, közvetett segítséget nyújtunk az iskolai beilleszkedésükbe. Szem előtt tartjuk a „gyermekeket megillető különleges védelmet” alkalmazkodva a sajátos nevelési igény típusához az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.

Mottónk:

Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek,
megtanulják megtalálni a szeretetet a világban

(Dorothy Law Holte)

4. NEVELÉSI ELVEINK

 • Gondot fordítunk a gyermeki énkép megerősítésére, az igazi egyéniségek alapozó nevelésére.
 • Óvodánkban pozitív érzelmekkel teli, befogadó és elfogadó felnőtt közösség egészséges, esztétikus, inger gazdag környezet várja a gyerekeket.
 • Minden felnőtt pozitív pedagógiai modell a gyermekek számára.
 • A tevékeny, gazdag óvodai élet megteremtésével biztosítsuk a gyermekeknek azokat a tanulási helyzeteket, amelyekkel megteremtjük az iskolai tanulási, tanítási folyamatba való átlépés belső feltétel rendszerét.
 • A HH és HHH- s gyermekek rendszeres óvodába járásának biztosításával, a nevelési feladatok, tevékenységek által segítjük a lemaradásuk leküzdését.
 • A pedagógiai hatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük, a tudatosság mellett figyelembe vesszük a spontán gyermeki ötleteket, tapasztalatokat.
 • Hangsúlyozzuk a gyermekek testi, lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt.
 • A sajátos nevelési igényű gyermeknek is joga, hogy megfelelő, fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön, és a differenciált pedagógia részese legyen. Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítani, ahol az egyenlő hozzáférés biztosítva van, másság elfogadása, természetessé válik.
 • A bevándorló gyerekek értékességét egyediségükben, individualitásukban keressük. Az egyéni bánásmód elvének érvényesítése rájuk nézve is kötelező.
 • Óvodánkban az etnikum számára biztosítjuk a sajátos szükségleteik kielégítését, és munkánk során az egyenlőtlenségek felszámolására törekszünk.

5. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJAI

 • A 3-7 éves gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése igazodik egyéni szükségleteihez, életkori sajátosságaikhoz és egyéni fejlődési ütemükhöz. 
 • A sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése
 • A tevékenység gazdag óvodai élet megteremtésével, a szabad választási lehetőség biztosításával, a tevékenység végzése közben az örömszerzés, sikerélményhez jutás
 • Embernevelés, életre felkészítés
 • A megfelelő gyermek ismeret birtokában tehetséggondozás, felzárkóztatás.
 • A másság elfogadására nevelés, melynek hatására a sajátos nevelési igényű gyermekek könnyebben illeszkednek be a társadalomba.
 • A képesség kibontakoztató óvodai integrált nevelés bevezetésével a HHH–s gyermekek hatékony fejlesztése, esélyegyenlőség elősegítése.
 • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébren tartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.
 • Az óvoda- iskola átmenet segítése, megkönnyítése, és az inkluzív pedagógia megvalósítása differenciált bánásmóddal.
 • Ezeket a kitűzött célokat, tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével érhetjük el.

Biztosítjuk a kisgyermeknek a családias légkörű óvodát, ahol elsősorban játszik és a játékain keresztül, a környezet adta keretek között tevékenykedik, megtanulja használni az eszközöket, megtanul a társaival együttműködni és a mindennapi élet magatartásmintáit is elsajátítja.

6. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

 • Az egészséges életmód kialakítása
 • Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
 • Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Czobel minka ovoda1

Időjárás

booked.net

Névnap

2024. július 23. kedd
Lenke, Borisz
05:15 20:39

Holnap
Kinga, Kincső, Kerka
napja lesz.