Hírek

Komposzt a Nyírkomplett Plusztól

KOMPOSZT

A készítmény kereskedelmi neve: Nyírkomposzt plusz
A készítmény típusa: komposzt
Kiszerelés: Ömlesztett
Engedély szám: 04.2/1339-1/2016. hatályos 2022. március 30.
Gyártó: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Statisztikai számjel: 11492809-4100-114-15
Gyártás helyszíne: Nyíregyháza Központi komposztáló telep 4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 0304/6 hrsz.
Alapanyagok: a nyíregyházi I. és II. számú szennyvíztisztító telepről beszállított szennyvíziszap, szalma, fanyesedék, riolit

Előírt minőségi feltételek:
Küllem: sötétbarna színű, fekete és fehér szemcséket is tartalmazó morzsalékos anyag

Térfogattömeg kg/dm3 legfeljebb 0,9
Szárazanyag tartalom m/m% legalább 50
Szervesanyag tartalom m/m% sz.a legalább 25
Ph (10 %-os vizes szuszpenzióban)     7+ 0,5
Összes vízben oldható sótartalom   legfeljebb 4
Szemcseméret összetétel m/m% sz.a legalább 100
N tartalom m/m% sz.a legalább 1
P202tartalom m/m% sz.a legalább 0,5
K20 tartalom m/m% sz.a legalább 0,5
Ca tartalom m/m% sz.a legalább 1
Mg tartalom m/m% sz.a legalább 0,5
Fe tartalom m/m% sz.a legalább 1
As tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 10
Cd tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 2
Co tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 50
Cr tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 100
Cu tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 100
Hg tartalom mg/kg sz.a. legfeljebb 1
Ni tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 50
Pb tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 100
Se tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 5
Összes PAH tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 1
Ásványi olaj tartalom mg/kg sz.a legfeljebb 100
Összes jelző PCB tartalom _ mg/kg sz.a legfeljebb 0,1

Felhasználható: a forgalomba hozatali engedélyben meghatározottak szerint:
• Kertészeti termesztésben:

- Szabadföldi zöldség termesztésben 2-4 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba keverve,
- Termesztő közeg készítéséhez 10-20 térfogat %-os arányban a közeghez keverve - Gyümölcs és díszfa telepítésekor 3-4 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal keverve Gyepek telepítésekor 1,5-2 kg/m2 mennyiségben vetés előtt a talajba keverve

• Szántóföldi kultúrákban 5-30 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva
• Csemetekertekben 30-40 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba keverve
• Rekultivációra a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEME KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362-364 A szennyezett ruhadarabokat le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell
mosni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Elsősegély nyújtási eljárás:
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Munkaügyi várakozási idő: 0 nap

Környezetvédelmi előírások:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.
A vízi szervezetek védelme és vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló ás folyóvizek partjaitól számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Csomagolás, tárolás, eltarthatóság:

Tárolási körülmények: száraz, fedett, hűvös, de fagymentes helyen, eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztett állapotban fekete fóliával takartan.

Vámtarifaszám: 310100

Eltarthatóság: 5 év 
Gyártási idő: 2020.